கவிதை காதல் !

 
கவிதையே உண்னை நான்
நினைத்தேன்
எழுதிட துடிததேன் சொல்ல
மறுத்தேன்
ஏனென்றால் நீ காதல்
யென்றேன்

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

10 thoughts on “கவிதை காதல் !

  1. I would like to many thanks for the work you have made in writing this article. I am hoping the same finest work from you in the future as well. I loved your style I will register for your feed please keep posting! My kindest regards, Delora.

Leave a Reply to Darren Louder Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s