காதலியிடம் !

சிகப்பு ரோஐவே !
உன் முட்க்ள்
அவையால் என்னை குத்தாதே
உன் இதழ்கள்
அவையால் என்னை முத்தமிடு

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

4 thoughts on “காதலியிடம் !

WRITE TO SARAV!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s