காதலே மலர் !

இன்றைக்கு பூத்த மலரை போல்
நீ இருக்க

அந்த அழகை ர்சிக்கும் கவிஞனாக
நான் இருபேன்

உன்னை போல் ஒரு மலரை
பார்ததினால்

இன்று நான் பித்தனகிறேன்

உன் வாசம் என்னை ஈர்த்தால்

அதை உனக்கே கவிதையாக
சமர்பிக்கிறேன்

பூத்த மலரே உன்னை ரசிக்கும்
கவிஞனுக்கு

நீ உன்னையே தர விரும்பிகிறேன்

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

4 thoughts on “காதலே மலர் !

WRITE TO SARAV!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s