நட்பே நட்பு !

நட்பே நட்பிற்கு நட்பே

அந்நட்பிற்கு நட்பே நீ

இல்லையெனில் நட்பே  இல்லை

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

6 thoughts on “நட்பே நட்பு !

WRITE TO SARAV!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s