கவிதை காதல் !

 
கவிதையே உண்னை நான்
நினைத்தேன்
எழுதிட துடிததேன் சொல்ல
மறுத்தேன்
ஏனென்றால் நீ காதல்
யென்றேன்

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

11 thoughts on “கவிதை காதல் !

  1. I would like to many thanks for the work you have made in writing this article. I am hoping the same finest work from you in the future as well. I loved your style I will register for your feed please keep posting! My kindest regards, Delora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.