காதலியிடம் !

சிகப்பு ரோஐவே !
உன் முட்க்ள்
அவையால் என்னை குத்தாதே
உன் இதழ்கள்
அவையால் என்னை முத்தமிடு

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

0 thoughts on “காதலியிடம் !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.