காதலே காதலே !

காதலே காதலே

என்னை காதலிக்காத காதலே

நீ காதலித்தால்தான் காதலே

இல்லையெனில் சாதலே

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

0 thoughts on “காதலே காதலே !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.