நட்பே நட்பு !

நட்பே நட்பிற்கு நட்பே

அந்நட்பிற்கு நட்பே நீ

இல்லையெனில் நட்பே  இல்லை

என்றும் நட்புடன்,
சரவண குமார்

0 thoughts on “நட்பே நட்பு !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.